ANDREJKSC.CZ Zásady ochrany osobních údajů 

Your privacy and safety of your data is important to us. This Privacy Policy document describes types of information that is or may be collected, used or shared by ANDREJKSC.CZ when you visit, use or make a purchases.

Vaše soukromí a bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá. Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů popisuje typy informací, které jsou nebo mohou být shromažďovány, používány nebo sdíleny ANDREJKSC.CZ, když navštívíte, používáte nebo nakupujete.
If you have any additional questions or require more information about our Privacy Policy or about how we handle user data and personal information, or wish to withdraw your consent for the continued collection, use or disclosure of your Personal Information, please feel free to contact us, to withdraw your Cookie Consent, click here.

Pokud máte nějaké další otázky nebo požadujete více informací o našich Zásadách ochrany osobních údajů nebo o tom, jak nakládáme s uživatelskými údaji a osobními údaji, nebo chcete odvolat svůj souhlas s dalším shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat , chcete-li odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie, klikněte sem.

Definitions; Definice

ANDREJKSC.CZ is operated by ANDREJ & KSČ, Olomouc, Česká republika. (referred to as "I", "Me", "Our", "Us" or "We"). As a customer of this service you're a "User", "Visitor" or "You" according to this agreement. The Website or any services offered by us will be referred to as "Website" or "Service". External services or integrations like will be referred to as Applications "External Provider" or "External Service".

ANDREJKSC.CZ provozuje ANDREJ & KSČ, Olomouc, Česká republika. (dále jen „já“, „já“, „náš“, „nás“ nebo „my“). Jako zákazník této služby jste podle této smlouvy „Uživatel“, „Návštěvník“ nebo „Vy“. Webové stránky nebo jakékoli námi nabízené služby budou označovány jako „webová stránka“ nebo „služba“. Externí služby nebo integrace budou označovány jako Aplikace „Externí poskytovatel“ nebo „Externí služba“.

Data we collect; Údaje, které shromažďujeme

Following standard procedures of using log files, these files automatically log visits when you visit the Website, it may include information about your web browser, it may log some of the cookies that are installed on your device, IP address, ISP, time zone and time stamp, referring/exit pages, number of clicks. The purpose of this information is for analyzing trends, administering this website, tracking users' movement on this website, and gathering demographic information, and it's not linked to any information that is personally identifiable. Additionally, as you browse the Website, we may collect information about subpages you view.

We may also collect personal information about you such as your name, organization/company name, address, email address or other personal data if you provide it to us during registration, purchasing, contacting us or in other ways. We only ask for personal information when we truly need it to provide a desired service to you (for example if you make an order through the Website). We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we're collecting it and how it will be used.

Podle standardních postupů používání souborů protokolů tyto soubory automaticky protokolují návštěvy, když navštívíte webové stránky, mohou obsahovat informace o vašem webovém prohlížeči, mohou protokolovat některé soubory cookie, které jsou nainstalovány na vašem zařízení, IP adresu, poskytovatele internetových služeb, časové pásmo a časové razítko, odkazující/výstupní stránky, počet kliknutí. Účelem těchto informací je analyzovat trendy, spravovat tento web, sledovat pohyb uživatelů na tomto webu a shromažďovat demografické informace a nejsou spojeny s žádnými informacemi, které by bylo možné osobně identifikovat. 

Kromě toho můžeme při procházení webových stránek shromažďovat informace o podstránkách, které si prohlížíte. Můžeme také shromažďovat osobní údaje o vás, jako je vaše jméno, název organizace/společnosti, adresa, e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje, pokud nám je poskytnete při registraci, nákupu, kontaktování nebo jinými způsoby. Osobní údaje požadujeme pouze tehdy, když je skutečně potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadovanou službu (například pokud si objednáte prostřednictvím webové stránky). Shromažďujeme je spravedlivými a zákonnými prostředky, s vaším vědomím a souhlasem. Také vám dáme vědět, proč je sbíráme a jak bude využito.

Sharing your Personal Information; Sdílení vašich osobních údajů

We don't share, sell, trade or rent any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law, if you violate our Terms of Use or where it helps us facilitate our Service. For example online store module may require third-party services like PayPal or other Payment Processors, we may also use stats services like Google Analytics, Facebook Pixel and more. Each of these services have their own Privacy Policy, for example:

Nesdílíme, neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme žádné osobní identifikační údaje veřejně ani třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, pokud porušíte naše Podmínky použití nebo když nám to pomůže usnadnit naši Službu. Modul internetového obchodu může například vyžadovat služby třetích stran, jako je PayPal nebo jiné zpracovatele plateb, můžeme také používat statistické služby, jako je Google Analytics, Facebook Pixel a další. Každá z těchto služeb má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, například:
  In order to provide certain features we may rely on other third party services like payment and accounting providers or services, support or communication providers and other services, we reserve right to not track how you interact with any of the provided services.

Abychom mohli poskytovat určité funkce, můžeme se spolehnout na služby jiných třetích stran, jako jsou poskytovatelé plateb a účetnictví nebo služby, poskytovatelé podpory nebo komunikace a další služby, vyhrazujeme si právo nesledovat, jak interagujete s kteroukoli z poskytovaných služeb.

We may collect and use Non-Personal Information to help us improve the Service, customize your experience and analyze use of the Service. This Privacy Policy does not limit our use or disclosure of collected Non-Personal Information. We reserve the right to collect, use and disclose such Non-Personal Information to our partners, advertisers and other third parties at our sole discretion.

Můžeme shromažďovat a používat neosobní informace, které nám pomáhají zlepšovat Službu, přizpůsobovat vaše zkušenosti a analyzovat používání Služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů neomezují naše používání nebo zveřejňování shromážděných neosobních informací. Vyhrazujeme si právo shromažďovat, používat a zveřejňovat takové neosobní informace našim partnerům, inzerentům a dalším třetím stranám podle vlastního uvážení.

Cookies and Beacons; Soubory cookie a majáky

ANDREJKSC.CZ uses "Cookies", which are small data files placed on your device only if your browser's settings allow it and may include information like unique ID, previously visited subpages on this Website and/or other information. Types of Cookies we may use: Session Cookies, Security Cookies or Preference Cookies. You can disable or erase cookies in your browser settings.

ANDREJKSC.CZ používá „cookies“, což jsou malé datové soubory umístěné na vašem zařízení pouze v případě, že to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče a mohou obsahovat informace jako unikátní ID, dříve navštívené podstránky na tomto webu a/nebo další informace. Typy souborů cookie, které můžeme používat: soubory cookie relace, soubory cookie zabezpečení nebo preferenční soubory cookie. Soubory cookie můžete zakázat nebo vymazat v nastavení prohlížeče.

General Data Protection Regulation (GDPR); Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

The General Data Protection Regulation (GDPR) is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union and the European Economic Area.

If you are a European resident, we are Data Controller of your data and you have the right to know how your personal information is processed, what we collected about you and to ask that this data to be corrected, updated, or deleted. Additionally, please note that your information may be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States. Please contact us if you have any questions about your GDPR rights. For more information or complaints please contact your local data protection authority.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízení v právu EU o ochraně údajů a soukromí pro všechny fyzické osoby v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. 
Pokud jste evropským rezidentem, jsme správcem vašich údajů a máte právo vědět, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, co jsme o vás shromáždili, a požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání těchto údajů. Kromě toho mějte na paměti, že vaše informace mohou být přeneseny mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států. Pokud máte nějaké dotazy ohledně vašich práv GDPR, kontaktujte nás. Pro další informace nebo stížnosti se prosím obraťte na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Data Retention; Uchovávání dat

We retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service or unless and until you ask us to delete this information. Data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification. Customer passwords which we may store are is stored as a hash and original password cannot be recovered.

Shromážděné informace uchováváme po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám mohli poskytnout vámi požadovanou službu, nebo dokud a dokud nás nepožádáte o odstranění těchto informací. Data, která uchováváme, budeme chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě. Hesla zákazníků, která můžeme ukládat, jsou uložena jako hash a původní heslo nelze obnovit.

Email Communication; Emailová komunikace

We may communicate with you by email or telephone in response to your inquiries or send you service-related announcements based on Personal Information you provide to us. We may also use your Personal Information to send you updates and other promotional communications if we received your agreement. If you no longer wish to receive those email updates, you may opt-out at anytime of receiving them by following the instructions included in each communication. Usually it's an "unsubscribe" link.

Můžeme s vámi komunikovat e-mailem nebo telefonicky v reakci na vaše dotazy nebo vám zasílat oznámení týkající se služeb na základě osobních údajů, které nám poskytnete. Můžeme také použít vaše osobní údaje k zasílání aktualizací a jiných propagačních sdělení, pokud obdržíme váš souhlas. Pokud si již nepřejete dostávat tyto e-mailové aktualizace, můžete se kdykoli odhlásit z jejich zasílání podle pokynů uvedených v každé komunikaci. Obvykle je to odkaz „odhlásit se“.

Links To Other Websites; Odkazy na jiné webové stránky

Our Website may contain links to and from third party websites or services that are not operated by us. If you follow a link to any of these websites and you will be redirected to third part website, please note that these websites have their own privacy policies and we do not accept any responsibility or liability for these policies or practices. Please review the Privacy Policy of every website you visit before you submit any Personal Information to any of these websites.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které neprovozujeme. Pokud následujete odkaz na kteroukoli z těchto webových stránek a budete přesměrováni na webové stránky třetí strany, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady nebo postupy. Než na kteroukoli z těchto webových stránek odešlete jakékoli osobní údaje, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte.

Advertisements; Reklamy

Our Website may display ads delivered to you by our advertising partners who may have their own Privacy Policy and may set cookies and web beacons. These cookies help ad server recognizing your device each time ad is delivered to you or other users of your device. This Privacy Policy covers the use of ANDREJKSC.CZ only and does not cover any third party advertisers or partners.

Naše webové stránky mohou zobrazovat reklamy, které vám doručují naši reklamní partneři, kteří mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a mohou nastavovat soubory cookie a webové majáky. Tyto soubory cookie pomáhají reklamnímu serveru rozpoznat vaše zařízení pokaždé, když je vám nebo jiným uživatelům vašeho zařízení doručena reklama. Tyto Zásady ochrany osobních údajů pokrývají pouze používání ANDREJKSC.CZ a nevztahují se na inzerenty nebo partnery třetích stran.

Childrens; Děti

This Website does not address any individuals under the age of 18. By using the Website, you represent that you are at least 18 years of age.

Tyto webové stránky neoslovují žádné osoby mladší 18 let. Používáním webové stránky prohlašujete, že je vám alespoň 18 let.

Do Not Track; Nesledovat

This Website does not alter its data collection and use practices when your browser sends Do Not Track signal

Tato webová stránka nemění své postupy shromažďování a používání údajů, když váš prohlížeč odešle signál Nesledovat

Business Transfers; Obchodní převody

In the event ANDREJKSC.CZ, or substantially all of our assets, were acquired, or in the unlikely event that ANDREJ & KSČ goes out of business or enters bankruptcy, your personal information would be one of the assets that is transferred or acquired by a third party which may continue to process your Personal Information. You acknowledge and consent that such transfers may occur, and are permitted by this Privacy Policy, and that any acquirer of our assets may continue to use your personal information as set forth in this policy.

V případě, že by byl získán ANDREJKSC.CZ, nebo v podstatě veškerý náš majetek, nebo v nepravděpodobném případě, že ANDREJ & KSČ ukončí činnost nebo vstoupí do úpadku, budou vaše osobní údaje jedním z aktiv, které převádí nebo získá třetí strana, která může nadále zpracovávat vaše osobní údaje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k takovým převodům může docházet a jsou povoleny těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že jakýkoli nabyvatel našich aktiv může nadále používat vaše osobní údaje, jak je uvedeno v těchto Zásadách.

Changes; Změny

We reserve the right to update or modify this Privacy Policy at anytime without prior notice. We will post these changes on this page so please review this document each time before you provide us with any personal information. This Policy is effective as of 2022/04/06. Your continued use of the Website after seven (7) days of any changes or revisions to this Privacy Policy shall indicate your agreement with the terms of such revised Privacy Policy. We suggest that you check this Privacy Policy periodically if you are concerned about how your information is used.

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto změny zveřejníme na této stránce, takže si prosím přečtěte tento dokument pokaždé, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje. Tyto zásady jsou účinné od 04.06.2022. Vaše další používání webových stránek po sedmi (7) dnech od jakýchkoli změn nebo revizí těchto Zásad ochrany osobních údajů znamená, že souhlasíte s podmínkami těchto revidovaných Zásad ochrany osobních údajů. Pokud vás znepokojuje, jak jsou vaše údaje používány, doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

Consent; Souhlas

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.
Vyhledávání